Προγράμματα ΕΣΠΑ

SITHERMO (ΣΥΘΕΡΜΟ)

Τ1ΕΔΚ-02525

SAFE-TRANS

Τ1ΕΔΚ-03147

CHARISM (ΚΑΡΙΣΜ)

Τ1ΕΔΚ-03398

ΣΥΘΕΡΜΟ 

Kωδικος εργου: Τ1ΕΔΚ-02525

 

Τίτλος Έργου: ΣΥΘΕΡΜΟ: Ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος Lidar για τη Μέτρηση της Κατακόρυφης Κατανομής Αερολυμάτων και Θερμοκρασίας της Ατμόσφαιρας (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-02525)

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία>> (ΕΠΑνΕΚ)

Ημερομηνία έναρξης: 25/05/2018

Διάρκεια Έργου36 Μήνες

Συνοπτική περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και των υποσυστημάτων που απαιτούνται για την κατασκευή του πρώτου παγκόσμια εμπορικού συστήματος lidar ταυτόχρονης μέτρησης αερολυμάτων και θερμοκρασίας στην τροπόσφαιρα. Η κατακόρυφη κατανομή της θερμοκρασίας είναι μία παράμετρος που καθορίζει τη δυναμική της ατμόσφαιρας, το σχηματισμό των νεφών και τη διάχυση της αέρια ρύπανσης, γι’ αυτό και ένα σύστημα που μετρά ταυτόχρονα αερολύματα και θερμοκρασία έχει άμεση εμπορική εφαρμογή στη μετεωρολογία και στην έρευνα.

Κοινοπραξία: RAYMETRICS S.A. (Συντονιστής Έργου), ESS S.A., COS HELLAS LTD

Συνολικός Προϋπολογισμός: 449.180,00 € (Δημόσια Δαπάνη: 344.501.00 €, Συνολική Ιδιωτική Συμμετοχή: 104.679,00 €)

SITHERMO 

project code: Τ1ΕΔΚ-02525

 

Project title: SITHERMO: Development of a Novel Lidar System for the Profiling of Atmospheric Aerosols and Temperature (project code: Τ1ΕDΚ-02525)

Program: Operational Program «Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation», under the call RESEARCH – CREATE – INNOVATE

Starting date: 25/05/2018

Duration: 36 Μonths

Summary: The object of the project is to develop the know-how and subsystems required for the construction of the first global lidar trading system for the simultaneous measurement of aerosols and temperature in the troposphere. Vertical temperature distribution is a parameter that determines atmospheric dynamics, cloud formation and diffusion of pollution gases, so a system that simultaneously measures aerosols and temperatures has direct commercial application to meteorology and research.

Consortium: RAYMETRICS S.A. (Coordinator), ESS S.A., COS HELLAS LTD

Total budget: 449.180,00 € (Public Expenditure:344.501,00 € Total Private Expenditure: 104.679,00 €)

ΑΙΟΛΙΚΟΣ

Kωδικος εργου: Τ1ΕΔΚ-02764

 

Τίτλος Έργου:  ΑΙΟΛΙΚΟΣ:  Ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος Lidar για τη Μέτρηση Αιολικού Δυναμικού στην Εγκατάσταση και Παρακολούθηση της Απόδοσης Παράκτιων Αιολικών Πάρκων (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-02764)

Πρόγραμμα:  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Ημερομηνία έναρξης:  28/06/2018

Διάρκεια Έργου:  36 Μήνες

Συνοπτική περιγραφή:  Η μέτρηση της ροής του αέρα με lidar έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως μία από τις πλέον καινοτόμες τεχνολογίες στο χώρο της Αιολικής Ενέργειας. Μέχρι και σήμερα, ο μόνος αποδεκτός τρόπος (από τα διεθνή πρότυπα/standards) για τη μέτρησή της ταχύτητας είναι το κυπελλοφόρο ανεμόμετρο (wind cup) επί μετεωρολογικού ιστού (ύψους τουλάχιστον 40μ, συνήθως 80μ), το οποίο έχει προηγουμένως βαθμονομηθεί σε αεροδυναμική σήραγγα. Τα τελευταία όμως χρόνια έχει αναδειχθεί η μέτρηση του αέρα με τη μέθοδο lidar, από συσκευές στο έδαφος, χωρίς ιστό, η οποία πρόσφατα ενσωματώθηκε στο διεθνές πρότυπο IEC 61400-12-1. Το γεγονός αυτό αποτελεί μία μεγάλη Ελληνική ευκαιρία. Η ευκαιρία συνίσταται στο ότι, τη δεδομένη χρονική στιγμή, μία εταιρεία (Raymetrics) και ένας ερευνητικός φορέας (ΚΑΠΕ) έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί επιτυχώς στις μετρήσεις με lidar, και η συσσωρευμένη τεχνογνωσία τους (σε συνδυασμό και με το κύρος του ΕΜΠ) μπορεί να συνδυαστεί για να παράξει ένα Ελληνικό προϊόν lidar υψηλών προδιαγραφών.

Κοινοπραξία:  RAYMETRICS S.A. (Συντονιστής Έργου), ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ, ΚΑΠΕ

Συνολικός Προϋπολογισμός: 835.840,00 € (Δημόσια Δαπάνη: 704.026,00 €, Ιδιωτική συμμετοχή: 131.814,00 €)

AEOLIKOS

Kωδικος εργου: Τ1ΕDΚ-02764

 

Project: AEOLIKOS: Development of an Innovative Lidar System for Wind Power Measurement in Installation and Monitor the Performance of Coastal Wind Farms (project code: Τ1ΕDΚ-02764)

Program: Operational Program «Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation», under the call RESEARCH – CREATE – INNOVATE

Starting date: 28/06/2018

Duration: 36 Months

Summary: The measurement of airflow with lidar has emerged in recent years as one of the most innovative technologies in the field of Wind Energy. Until today, the only acceptable way to measure speed is the wind cup on meteorological web (at least 40 meters high, usually 80 meters), which has previously been calibrated in an aerodynamic tunnel. However, in the last few years the air measurement using the lidar method, from ground-based devices, without tissue, has recently been incorporated into the international standard IEC 61400-12-1. This is a great Greek opportunity. The opportunity is that at one time a Raymetrics and a Research Entity (CRES) have already been successfully activated in lidar measurements, and their accumulated expertise (combined with the prestige of the NTUA) can be combined to produce a high quality lidar product in Greece.

Consortium:  RAYMETRICS S.A. (Coordinator), Institute of Communication and Computer Systems (ICCS), Center for Renewable Energy Sources and Saving (CRES)

Total budget: 835.840,00 €, (Public Expenditure:704.026,00 €, Total Private Expenditure: 131.814,00 €)

SAFE-TRANS

Kωδικος εργου: Τ1ΕΔΚ-03147

 

Τίτλος Έργου: SAFE-TRANS: Ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρησιακού συστήματος LIDAR τρισδιάστατης (3D) καταγραφής μετεωρολογικών και ατμοσφαιρικών παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο, με στόχο την αύξηση της ασφάλειας και της αποδοτικότητας των αερομεταφορών. (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-03147)

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία>> (ΕΠΑνΕΚ)

Ημερομηνία έναρξης: 09/07/2018

Διάρκεια Έργου: 36 Μήνες

Συνοπτική περιγραφή: Η πρόταση αφορά ερευνητική δραστηριότητα για την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος, βασισμένου στην τεχνολογία ενεργούς τηλεπισκόπησης με laser (γνωστό και ως Visual Ranging LIDAR) για τη μέτρηση μετεωρολογικών και ατμοσφαιρικών παραμέτρων με εφαρμογή αρχικά στην αεροπλοΐα (aviation). Το καινοτόμο σύστημα (3D SAFE-TRANS LIDAR) θα παρέχει κρίσιμες πληροφορίες για την κατάσταση της ατμόσφαιρας στον περιβάλλοντα χώρο του αεροδρομίου και συγκεκριμένα, θα παρέχει μετρήσεις και δεδομένα σε τρεις διαστάσεις του ύψους της βάσης των νεφών, της επικλινούς ορατότητας (Slant Visual Range – SVR), της κατακόρυφης και οριζόντιας ορατότητας (Vertical Optical Range – VOR), της ορατότητας αεροδιαδρόμου (Runway visibility – RVR), καθώς επίσης θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης στην περίπτωση εισερχόμενων φαινομένων όπως αυτό της ομίχλης. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος είναι η ικανότητά του να ανιχνεύει από απόσταση (remote detection) σε αντίθεση με τους υπάρχοντες συμβατικούς αισθητήρες οι οποίοι πραγματοποιούν μετρήσεις μόνο στατικά (in situ). Πρόσφατα, τα συστήματα που βασίζονται στην τεχνολογία LIDAR για την μέτρηση της ορατότητας έγιναν αποδεκτά και από τον Διεθνή Μετεωρολογικό Οργανισμό (World Meteorological Organization – WMO), ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα διεθνές πρότυπο ISO για τα συστήματα αυτά (ISO 28902-1:2012). Το σύστημα που προτείνεται θα προσφέρει τα μέγιστα στην ασφάλεια των πτήσεων και θα συνεισφέρει σημαντικά στη βέλτιστη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

Κοινοπραξία: RAYMETRICS S.A. (Coordinator), ΕΜΠ-LASERS, ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ (ΕΜΥ)

Προϋπολογισμός: 449.180,00 € (Δημόσια Δαπάνη: 700,979,11 €, Ιδιωτική Συμμετοχή: 136,197,00 €)

SAFE-TRANS 

project code: Τ1ΕΔΚ-03147

 

Project title: SAFE-TRANS: Development of an innovative operational 3D Scanning LIDAR system for real-time meteorological and atmospheric measurements in order to increase safety and efficiency in the aviation and transportation industry (project code: Τ1ΕDΚ-03147)

Program: Operational Program «Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation», under the call RESEARCH – CREATE – INNOVATE

Start date: 09/07/2018

Duration: 36 Months

Project summary: The project concerns a research activity to acquire new knowledge and skills aimed at developing an innovative system based on the technology of active laser remote sensing (also known as Visual Ranging LIDAR) for the measurement of meteorological and atmospheric parameters initially applied to aviation. The innovative system (3D SAFE-TRANS LIDAR) will provide critical information on the state of the atmosphere in the surrounding area of ​​the airport and will provide measurements and data in three dimensions of the cloud base, Slant Visual Range (SVR), Vertical Optical Range (VOR), Runway Visibility (RVR), as well as an early warning system for incoming phenomena such as fog. One of the main advantages of the system is its remote detection capability as opposed to existing conventional sensors that perform static (in situ) measurements. Recently, LIDAR-based systems for visibility measurement have also been accepted by the World Meteorological Organization (WMO), which has set up an international ISO standard for these systems (ISO 28902-1: 2012). The proposed system will offer maximum safety to flights and will make a significant contribution to optimal air traffic management.

Consortium:  RAYMETRICS S.A. (Coordinator), National Technical University of Athens – LASERS, Hellenic Ministry of National Defence/General Directorate of Financial Planning  and Support (GDFPS)/ Directorate for the Management of European and Developmental Programs (Hellenic National Meteorological Service)

Total budget: 449.180,00 € (Public Expenditure: 700,979,11 €, Private Expenditure: 136,197.00 €)

ΚΑΡΙΣΜ: Ανάπτυξη Πρότυπης Φασματικά – Λεπτής Διάταξης Lidar για την Αποτύπωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Kωδικος εργου: Τ1ΕΔΚ-03398

 

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Ημερομηνία έναρξης: 31/07/2018

Διάρκεια Έργου:  35 Μήνες

Συνοπτική περιγραφή:  Για να αντισταθμιστούν οι περιορισμοί των συμβατικών τεχνικών lidar, έχουν προταθεί καινοτόμες τεχνολογίες, όπως η High Spectral Resolution Lidar (HSRL). Η τεχνολογία HSRL (π.χ. Eloranta, 2005), παρόλο που δεν είναι ευρέως διαδεδομένη και δεν εφαρμόζεται σε επιχειρησιακή βάση, φαίνεται να λύνει πολλά από τα προβλήματα των συμβατικών τεχνικών με την απευθείας ανάκτηση του συντελεστή εξασθένησης των αερολυμάτων, χωρίς υποθέσεις. Ένα ακόμη βασικό πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι η δυνατότητα μέτρησης των ιδιοτήτων των σωματιδίων μέρα και νύχτα. Τα παραπάνω καθιστούν τα HSRL μοναδικά εργαλεία μελέτης του ημερήσιου κύκλου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και παρακολούθησης επεισοδίων μεταφοράς διασυνοριακής ρύπανσης.

Κοινοπραξία:  RAYMETRICS S.A. (Συντονιστής Έργου),Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης – Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ,EMΠ-Εργαστήριο Οπτοηλεκτρονικής, LASERS και Εφαρμογών τους

Συνολικός Προϋπολογισμός: 636.215,00 € (Δημόσια Δαπάνη: 521.244,00 € , Ιδιωτική Συμμετοχή: 114.971,00 €)

CHARISM: Development of Standard Spectrum – Lidar Fine Layout for Impact of Atmospheric Pollution

project code: Τ1ΕDΚ-03398

 

Program: Operational Program «Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation», under the call RESEARCH – CREATE – INNOVATE

Start date: 31/07/2018

Project duration:  35 Months

Project summary: To compensate for the limitations of conventional lidar techniques, innovative technologies have been proposed, such as High Spectral Resolution Lidar (HSRL). The HSRL technology (eg Eloranta, 2005), although is not widespread and not applicable on an operational basis, seems to solve many of the problems of conventional techniques with direct recovery of the aerosol attenuation coefficient, without assumptions. Another key advantage of this technique is the ability to measure particle properties day and night. The above make HSRL, unique tools of the study of the daily cycle of air pollution and monitoring transboundary pollution transport events.

Consortium: RAYMETRICS S.A. (Coordinator), Institute of Astronomy, Astrophysics, Space Applications and Remote Sensing – National Observatory of Athens (NOA),NTUA – Laboratory of Optoelectronics, LASERS and their Applications

Total budget: 636.215,00 € (Public Expenditure: 521.244,00 €, Private Expenditure: 114.971,00 €)

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ

Kωδικος εργου: Ν7ΕΕ-0017407

 

Τίτλος Έργου: ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό (Κωδικός πράξης: Ν7ΕΕ-0017407)

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ῾Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία῾ (ΕΠΑνΕΚ – Άξονας 02) 

Δικαιούχος: ΡΕΙΜΕΤΡΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

WE VENTURE ABROAD

project code: Ν7ΕΕ-0017407

Project title: WE VENTURE ABROAD – Support for International export-oriented Promotion of SMEs 

Program: Operational Program «Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation», under the call RESEARCH – CREATE – INNOVATE

Beneficiary: RAYMETRICS S.A., HIGH TECH SYSTEMS DEVELOPMENT COMPANY