Προγράμματα ΕΣΠΑ

SITHERMO (ΣΥΘΕΡΜΟ)

Τ1ΕΔΚ-02525

SAFE-TRANS

Τ1ΕΔΚ-03147

CHARISM (ΚΑΡΙΣΜ)

Τ1ΕΔΚ-03398

C.A.L.L.O.S.

Τ6ΥΒΠ-00099

PoweR-LIBS

Τ2ΕΔΚ-02717 

AgroRay

ΚΜΡ6-0078047 

PM EYE

ATTR4-0350626

ΣΥΘΕΡΜΟ 

Kωδικος εργου: Τ1ΕΔΚ-02525

 

Τίτλος Έργου: ΣΥΘΕΡΜΟ: Ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος Lidar για τη Μέτρηση της Κατακόρυφης Κατανομής Αερολυμάτων και Θερμοκρασίας της Ατμόσφαιρας (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-02525)

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία>> (ΕΠΑνΕΚ)

Ημερομηνία Έναρξης: 25/05/2018

Διάρκεια Έργου36 Μήνες

Συνοπτική Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και των υποσυστημάτων που απαιτούνται για την κατασκευή του πρώτου παγκόσμια εμπορικού συστήματος lidar ταυτόχρονης μέτρησης αερολυμάτων και θερμοκρασίας στην τροπόσφαιρα. Η κατακόρυφη κατανομή της θερμοκρασίας είναι μία παράμετρος που καθορίζει τη δυναμική της ατμόσφαιρας, το σχηματισμό των νεφών και τη διάχυση της αέρια ρύπανσης, γι’ αυτό και ένα σύστημα που μετρά ταυτόχρονα αερολύματα και θερμοκρασία έχει άμεση εμπορική εφαρμογή στη μετεωρολογία και στην έρευνα.

Κοινοπραξία: RAYMETRICS S.A. (Συντονιστής Έργου), ESS S.A., COS HELLAS LTD

Συνολικός Προϋπολογισμός: 449.180,00 € (Δημόσια Δαπάνη: 344.501.00 €, Συνολική Ιδιωτική Συμμετοχή: 104.679,00 €)

SITHERMO 

project code: Τ1ΕΔΚ-02525

 

Project Τitle: SITHERMO: Development of a Novel Lidar System for the Profiling of Atmospheric Aerosols and Temperature (project code: Τ1ΕDΚ-02525)

Program: Operational Program «Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation», under the call RESEARCH – CREATE – INNOVATE

Starting date: 25/05/2018

Duration: 36 Μonths

Summary: The object of the project is to develop the know-how and subsystems required for the construction of the first global lidar trading system for the simultaneous measurement of aerosols and temperature in the troposphere. Vertical temperature distribution is a parameter that determines atmospheric dynamics, cloud formation and diffusion of pollution gases, so a system that simultaneously measures aerosols and temperatures has direct commercial application to meteorology and research.

Consortium: RAYMETRICS S.A. (Coordinator), ESS S.A., COS HELLAS LTD

Total Βudget: 449.180,00 € (Public Expenditure:344.501,00 € Total Private Expenditure: 104.679,00 €)

ΑΙΟΛΙΚΟΣ

Kωδικος εργου: Τ1ΕΔΚ-02764

 

Τίτλος Έργου:  ΑΙΟΛΙΚΟΣ:  Ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος Lidar για τη Μέτρηση Αιολικού Δυναμικού στην Εγκατάσταση και Παρακολούθηση της Απόδοσης Παράκτιων Αιολικών Πάρκων (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-02764)

Πρόγραμμα:  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Ημερομηνία Έναρξης:  28/06/2018

Διάρκεια Έργου:  36 Μήνες

Συνοπτική Περιγραφή:  Η μέτρηση της ροής του αέρα με lidar έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως μία από τις πλέον καινοτόμες τεχνολογίες στο χώρο της Αιολικής Ενέργειας. Μέχρι και σήμερα, ο μόνος αποδεκτός τρόπος (από τα διεθνή πρότυπα/standards) για τη μέτρησή της ταχύτητας είναι το κυπελλοφόρο ανεμόμετρο (wind cup) επί μετεωρολογικού ιστού (ύψους τουλάχιστον 40μ, συνήθως 80μ), το οποίο έχει προηγουμένως βαθμονομηθεί σε αεροδυναμική σήραγγα. Τα τελευταία όμως χρόνια έχει αναδειχθεί η μέτρηση του αέρα με τη μέθοδο lidar, από συσκευές στο έδαφος, χωρίς ιστό, η οποία πρόσφατα ενσωματώθηκε στο διεθνές πρότυπο IEC 61400-12-1. Το γεγονός αυτό αποτελεί μία μεγάλη Ελληνική ευκαιρία. Η ευκαιρία συνίσταται στο ότι, τη δεδομένη χρονική στιγμή, μία εταιρεία (Raymetrics) και ένας ερευνητικός φορέας (ΚΑΠΕ) έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί επιτυχώς στις μετρήσεις με lidar, και η συσσωρευμένη τεχνογνωσία τους (σε συνδυασμό και με το κύρος του ΕΜΠ) μπορεί να συνδυαστεί για να παράξει ένα Ελληνικό προϊόν lidar υψηλών προδιαγραφών.

Κοινοπραξία:  RAYMETRICS S.A. (Συντονιστής Έργου), ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ, ΚΑΠΕ

Συνολικός Προϋπολογισμός: 835.840,00 € (Δημόσια Δαπάνη: 704.026,00 €, Ιδιωτική συμμετοχή: 131.814,00 €)

AEOLIKOS

Kωδικος εργου: Τ1ΕDΚ-02764

 

Project: AEOLIKOS: Development of an Innovative Lidar System for Wind Power Measurement in Installation and Monitor the Performance of Coastal Wind Farms (project code: Τ1ΕDΚ-02764)

Program: Operational Program «Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation», under the call RESEARCH – CREATE – INNOVATE

Starting Date: 28/06/2018

Duration: 36 Months

Summary: The measurement of airflow with lidar has emerged in recent years as one of the most innovative technologies in the field of Wind Energy. Until today, the only acceptable way to measure speed is the wind cup on meteorological web (at least 40 meters high, usually 80 meters), which has previously been calibrated in an aerodynamic tunnel. However, in the last few years the air measurement using the lidar method, from ground-based devices, without tissue, has recently been incorporated into the international standard IEC 61400-12-1. This is a great Greek opportunity. The opportunity is that at one time a Raymetrics and a Research Entity (CRES) have already been successfully activated in lidar measurements, and their accumulated expertise (combined with the prestige of the NTUA) can be combined to produce a high quality lidar product in Greece.

Consortium:  RAYMETRICS S.A. (Coordinator), Institute of Communication and Computer Systems (ICCS), Center for Renewable Energy Sources and Saving (CRES)

Total Budget: 835.840,00 €, (Public Expenditure:704.026,00 €, Total Private Expenditure: 131.814,00 €)

SAFE-TRANS

Kωδικος εργου: Τ1ΕΔΚ-03147

 

Τίτλος Έργου: SAFE-TRANS: Ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρησιακού συστήματος LIDAR τρισδιάστατης (3D) καταγραφής μετεωρολογικών και ατμοσφαιρικών παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο, με στόχο την αύξηση της ασφάλειας και της αποδοτικότητας των αερομεταφορών. (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-03147)

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία>> (ΕΠΑνΕΚ)

Ημερομηνία Έναρξης: 09/07/2018

Διάρκεια Έργου: 36 Μήνες

Συνοπτική Περιγραφή: Η πρόταση αφορά ερευνητική δραστηριότητα για την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος, βασισμένου στην τεχνολογία ενεργούς τηλεπισκόπησης με laser (γνωστό και ως Visual Ranging LIDAR) για τη μέτρηση μετεωρολογικών και ατμοσφαιρικών παραμέτρων με εφαρμογή αρχικά στην αεροπλοΐα (aviation). Το καινοτόμο σύστημα (3D SAFE-TRANS LIDAR) θα παρέχει κρίσιμες πληροφορίες για την κατάσταση της ατμόσφαιρας στον περιβάλλοντα χώρο του αεροδρομίου και συγκεκριμένα, θα παρέχει μετρήσεις και δεδομένα σε τρεις διαστάσεις του ύψους της βάσης των νεφών, της επικλινούς ορατότητας (Slant Visual Range – SVR), της κατακόρυφης και οριζόντιας ορατότητας (Vertical Optical Range – VOR), της ορατότητας αεροδιαδρόμου (Runway visibility – RVR), καθώς επίσης θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης στην περίπτωση εισερχόμενων φαινομένων όπως αυτό της ομίχλης. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος είναι η ικανότητά του να ανιχνεύει από απόσταση (remote detection) σε αντίθεση με τους υπάρχοντες συμβατικούς αισθητήρες οι οποίοι πραγματοποιούν μετρήσεις μόνο στατικά (in situ). Πρόσφατα, τα συστήματα που βασίζονται στην τεχνολογία LIDAR για την μέτρηση της ορατότητας έγιναν αποδεκτά και από τον Διεθνή Μετεωρολογικό Οργανισμό (World Meteorological Organization – WMO), ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα διεθνές πρότυπο ISO για τα συστήματα αυτά (ISO 28902-1:2012). Το σύστημα που προτείνεται θα προσφέρει τα μέγιστα στην ασφάλεια των πτήσεων και θα συνεισφέρει σημαντικά στη βέλτιστη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

Κοινοπραξία: RAYMETRICS S.A. (Coordinator), ΕΜΠ-LASERS, ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ (ΕΜΥ)

Προϋπολογισμός: 449.180,00 € (Δημόσια Δαπάνη: 700,979,11 €, Ιδιωτική Συμμετοχή: 136,197,00 €)

SAFE-TRANS 

project code: Τ1ΕΔΚ-03147

 

Project Title: SAFE-TRANS: Development of an innovative operational 3D Scanning LIDAR system for real-time meteorological and atmospheric measurements in order to increase safety and efficiency in the aviation and transportation industry (project code: Τ1ΕDΚ-03147)

Program: Operational Program «Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation», under the call RESEARCH – CREATE – INNOVATE

Start Date: 09/07/2018

Duration: 36 Months

Project Summary: The project concerns a research activity to acquire new knowledge and skills aimed at developing an innovative system based on the technology of active laser remote sensing (also known as Visual Ranging LIDAR) for the measurement of meteorological and atmospheric parameters initially applied to aviation. The innovative system (3D SAFE-TRANS LIDAR) will provide critical information on the state of the atmosphere in the surrounding area of ​​the airport and will provide measurements and data in three dimensions of the cloud base, Slant Visual Range (SVR), Vertical Optical Range (VOR), Runway Visibility (RVR), as well as an early warning system for incoming phenomena such as fog. One of the main advantages of the system is its remote detection capability as opposed to existing conventional sensors that perform static (in situ) measurements. Recently, LIDAR-based systems for visibility measurement have also been accepted by the World Meteorological Organization (WMO), which has set up an international ISO standard for these systems (ISO 28902-1: 2012). The proposed system will offer maximum safety to flights and will make a significant contribution to optimal air traffic management.

Consortium:  RAYMETRICS S.A. (Coordinator), National Technical University of Athens – LASERS, Hellenic Ministry of National Defence/General Directorate of Financial Planning  and Support (GDFPS)/ Directorate for the Management of European and Developmental Programs (Hellenic National Meteorological Service)

Total Budget: 449.180,00 € (Public Expenditure: 700,979,11 €, Private Expenditure: 136,197.00 €)

ΚΑΡΙΣΜ: Ανάπτυξη Πρότυπης Φασματικά – Λεπτής Διάταξης Lidar για την Αποτύπωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Kωδικος εργου: Τ1ΕΔΚ-03398

 

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Ημερομηνία Έναρξης: 31/07/2018

Διάρκεια Έργου:  35 Μήνες

Συνοπτική Περιγραφή:  Για να αντισταθμιστούν οι περιορισμοί των συμβατικών τεχνικών lidar, έχουν προταθεί καινοτόμες τεχνολογίες, όπως η High Spectral Resolution Lidar (HSRL). Η τεχνολογία HSRL (π.χ. Eloranta, 2005), παρόλο που δεν είναι ευρέως διαδεδομένη και δεν εφαρμόζεται σε επιχειρησιακή βάση, φαίνεται να λύνει πολλά από τα προβλήματα των συμβατικών τεχνικών με την απευθείας ανάκτηση του συντελεστή εξασθένησης των αερολυμάτων, χωρίς υποθέσεις. Ένα ακόμη βασικό πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι η δυνατότητα μέτρησης των ιδιοτήτων των σωματιδίων μέρα και νύχτα. Τα παραπάνω καθιστούν τα HSRL μοναδικά εργαλεία μελέτης του ημερήσιου κύκλου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και παρακολούθησης επεισοδίων μεταφοράς διασυνοριακής ρύπανσης.

Κοινοπραξία:  RAYMETRICS S.A. (Συντονιστής Έργου),Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης – Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ,EMΠ-Εργαστήριο Οπτοηλεκτρονικής, LASERS και Εφαρμογών τους

Συνολικός Προϋπολογισμός: 636.215,00 € (Δημόσια Δαπάνη: 521.244,00 € , Ιδιωτική Συμμετοχή: 114.971,00 €)

CHARISM: Development of Standard Spectrum – Lidar Fine Layout for Impact of Atmospheric Pollution

project code: Τ1ΕDΚ-03398

 

Program: Operational Program «Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation», under the call RESEARCH – CREATE – INNOVATE

Start date: 31/07/2018

Project duration:  35 Months

Project Ssummary: To compensate for the limitations of conventional lidar techniques, innovative technologies have been proposed, such as High Spectral Resolution Lidar (HSRL). The HSRL technology (eg Eloranta, 2005), although is not widespread and not applicable on an operational basis, seems to solve many of the problems of conventional techniques with direct recovery of the aerosol attenuation coefficient, without assumptions. Another key advantage of this technique is the ability to measure particle properties day and night. The above make HSRL, unique tools of the study of the daily cycle of air pollution and monitoring transboundary pollution transport events.

Consortium: RAYMETRICS S.A. (Coordinator), Institute of Astronomy, Astrophysics, Space Applications and Remote Sensing – National Observatory of Athens (NOA),NTUA – Laboratory of Optoelectronics, LASERS and their Applications

Total Budget: 636.215,00 € (Public Expenditure: 521.244,00 €, Private Expenditure: 114.971,00 €)

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ

Kωδικος εργου: Ν7ΕΕ-0017407

 

Τίτλος Έργου: ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό (Κωδικός πράξης: Ν7ΕΕ-0017407)

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ῾Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία῾ (ΕΠΑνΕΚ – Άξονας 02) 

Δικαιούχος: ΡΕΙΜΕΤΡΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

WE VENTURE ABROAD

project code: Ν7ΕΕ-0017407

Project title: WE VENTURE ABROAD – Support for International export-oriented Promotion of SMEs 

Program: Operational Program «Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation», under the call RESEARCH – CREATE – INNOVATE

Beneficiary: RAYMETRICS S.A., HIGH TECH SYSTEMS DEVELOPMENT COMPANY

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Kωδικος εργου: Ν4ΜΜ-00605

 

Δράση: Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξή των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές (Κωδικός έργου: Ν4ΜΜ-00605)

ΕΠ-Άξονας: Υφιστάμενες επιχειρήσεις στην Αττική

Συνοπτική Περιγραφή: Επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας Ρεϊμέτριξ ΑΕ του οποίου η βασική στόχευση αφορά την:

 • παραγωγική αναβάθμιση σε υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα
 • διατήρηση και αύξηση της απασχόλησης
 • εισαγωγή συστημάτων ποιότητας
 • εισαγωγή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας
 • εισαγωγή συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος

UPGRADING MICRO AND SMALL ENTERPRISES TO DEVELOP THEIR CAPACITIES IN NEW MARKETS

project code: N4MM-00605

Action: Upgrading micro and small enterprises to develop their capacities in new markets (Project code: Ν4ΜΜ-00605)

OP-Axis: Existing enterprises in Attica

Brief Description: Investment project of the company Raymetrics SA whose main targeting concerns:

 • productive upgrading to high value-added, quality services
 • to high-quality, high value-added services with quality and value-added services, with the aim of maintaining and increasing employment.
 • introduction of quality systems
 • introduction of energy saving systems
 • introduction of environmental protection systems

EΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Kωδικος εργου: Ν11ΕΑ-0039457

 

Δράση: Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (Κωδικός έργου: Ν11ΕΑ-0039457)

Τίτλος Πράξης: Εκσυγχρονισμός ΡΕΙΜΕΤΡΙΞ Α.Ε

Συνοπτική Περιγραφή: Το Επενδυτικό Σχέδιο συνοπτικά αφορά τα κάτωθι:

 • Τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού/μηχανολογικού εξοπλισμού για την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της προμήθειας εξιδεικευμένου εξοπλισμού
 • Την προμήθεια σύγχρονου Τεχνολογικού εξοπλισμού ως προς τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της και την βελτιστοποίηση των λειτουργιών της
 • Tην προμήθεια ενός επαγγελματικού αυτοκινήτου ως προς την εξασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς του εξιδεικευμένου και ευαίσθητου εξοπλισμού της όπου απαιτείται
 • Δαπάνες αναφορικά με την μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων ISO

THE COMPETITIVENESS TOOLBOX FOR SMALL AND MICRO ENTERPRISES

project code: N11EA-0039457

Action: The competitiveness toolbox for small and micro enterprises (Project code: N11EA-0039457)

Title of Action: Modernisation of REIMETRIX S.A. Summary: The Investment Plan briefly concerns the following:

 • The modernisation of production/mechanical equipment to optimise the services provided through the supply of specialised equipment.
 • The supply of modern technological equipment to modernise its infrastructure and optimise its operations.
 • The supply of a commercial vehicle to ensure the safe transport of its specialised and sensitive equipment wherever required.
 • Expenditure relating to the design and installation of ISO systems.

C.A.L.L.O.S.

Kωδικος εργου: Τ6ΥΒΠ-00099

 

Δράση: Ανοιχτό Εργαστήριο Συντήρησης των Μνημείων της Αθήνας με τεχνολογίες Λέιζερ και LIDAR (Κωδικός έργου: Τ6ΥΒΠ-00099)

Δράση Εθνικής Εμβέλειας: «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

Ημερομηνία Έναρξης: 28/02/2020

Διάρκεια Έργου: 36 Μήνες

Συνοπτική Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου αποτελεί η δημιουργία, στο κέντρο της πόλης των Αθηνών, του Ανοικτού Εργαστηρίου Συντήρησης (ΑΕΣ) της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών (ΕΦΑΑΘ). Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό εργαστήριο το οποίο θα εφαρμόζει καινοτόμες μεθόδους διαγνωστικής και συντήρησης, βασιζόμενες σε προηγμένες τεχνολογίες οπτικής και λέιζερ, έχοντας ως πεδίο δράσης εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της πόλης. Στο πλαίσιο του εγχειρήματος συμπράττουν η ΕΦΑΑΘ, το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ) και η ελληνική εταιρεία Raymetrics Α.Ε. Οι τρείς συνεργαζόμενοι φορείς, μέσω της διεξαγωγής στοχευμένης έρευνας με αντικείμενο την ανάπτυξη σύγχρονων, αξιόπιστων και μη επεμβατικών μεθόδων ανάλυσης, χαρτογράφησης και καθαρισμού με βάση καινοτόμες τεχνολογίες λέιζερ, καθώς και μεθόδων καταγραφής και διαχείρισης επιστημονικής πληροφορίας, καθιστώντας το ΑΕΣ, και το παραγόμενο σε αυτό έργο, ανοιχτά και προσβάσιμα στους ειδικούς και στο ευρύ κοινό, φυσικά και ψηφιακά.

Κοινοπραξία: RAYMETRICS S.A., ΙΗΔΛ-ΙΤΕ, ΕΦΑΠΑ

Συνολικός Προϋπολογισμός: 796.848,80 € (Δημόσια Δαπάνη: 753.968,80 €, Ιδιωτική Συμμετοχή: 42.880,00 €)

C.A.L.L.O.S.

project code: T6YBP-00099

Project Title: Open Laboratory for the Conservation of the Monuments of Athens with Laser and LIDAR technologies(Project code: T6YBP-00099)

Action of National Scope: “Open Innovation in Culture”

Operational Programme: Competitiveness, Entrepreneurship, and Innovation (EPANEK)

Start Date: 28/02/2020

Project Duration: 36 Months

Summary Description: The object of the project is the creation, in the centre of the city of Athens, of the Open Conservation Laboratory (OCL) of the Athens Ephorate of Antiquities (AFAATH). This is a pioneering laboratory that will apply innovative diagnostic and conservation methods based on advanced optical and laser technologies, having as its field of action emblematic archaeological sites and monuments of the city. The project is a joint venture between EFAATH, the Institute of Electronic Structure and Laser of the Foundation for Research and Technology-Hellas (IESL-FORTH) and the Greek company Raymetrics S.A. The three collaborating institutions, through conducting targeted research on the development of modern, reliable, and non-invasive methods of analysis, mapping and cleaning based on innovative laser technologies, as well as methods of recording and management of scientific information, making the AES, and the work produced in it, open and accessible to experts and the general public, physically and digitally.

Consortium: RAYMETRICS S.A., IHDL-FORTH, EFAPA

Total Budget: 796.848,80 € (Public Cost: 753.968,80 €, Private Contribution: 42.880,00 €)

PoweR-LIBS

Kωδικος εργου: Τ2ΕΔΚ-02717

 

Δράση: Αξιολόγηση εξ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο της λειτουργικότητας πολυμερικών μονωτήρων υπαίθριων εγκαταστάσεων υψηλής τάσης(Κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-02717)

Δράση Εθνικής Εμβέλειας: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

Ημερομηνία Έναρξης: 29/7/2021

Διάρκεια Έργου: 30 Μήνες

Συνοπτική Περιγραφή: Το έργο PoweR-LIBS στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμου διαγνωστικής διαδικασίας για την ταχεία, εξ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο αξιολόγηση της λειτουργικής κατάστασης συνθετικών μονωτήρων σε υπαίθριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης. Η διαδικασία βασίζεται στην τεχνική της φασματοσκοπίας πλάσματος λέιζερ (LIBS – Laser-Induced Breakdown Spectroscopy) η οποία επιτρέπει το φυσικοχημικό χαρακτηρισμό της επιφάνειας συνθετικών μονωτήρων και συσχέτιση με τη λειτουργική τους κατάσταση. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης έρευνας σχεδιάζεται η κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος που θα υλοποιεί, με βάση προηγμένη τεχνολογία εξ αποστάσεως ανάλυσης (remote sensing), την εφαρμογή της τεχνικής LIBS στο πεδίο (Remote-LIBS η R-LIBS) για το χαρακτηρισμό συνθετικών μονωτήρων χωρίς να απαιτείται απομάκρυνση αυτών από τις γραμμές μεταφοράς. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία, βασιζόμενα στη χρήση προηγμένων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και νευρωνικών δικτύων, για την επεξεργασία και αποτίμηση των φασματικών δεδομένων LIBS ώστε να επιτυγχάνεται αξιόπιστη κατηγοριοποίηση των μονωτήρων ως προς τα φυσικά, λειτουργικά χαρακτηριστικά τους. Η διαγνωστική διαδικασία περιλαμβάνει τη χρήση τηλεκατευθυνόμενου μη επανδρωμένου ιπταμένου οχήματος (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) με σκοπό την οπτική επιθεώρηση των μονωτήρων για τον ακριβέστερο προσδιορισμό, στην επιφάνεια του κάθε μονωτήρα, της κατάλληλης περιοχής ανάλυσης με το σύστημα R-LIBS.

Κοινοπραξία: RAYMETRICS S.A., ΙΗΔΛ-ΙΤΕ, Lamda, ΔΕΔΔΗΕ, ΕΛΜΕΠΑ-ΗΜΜΥ, Π. Πατρών

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 888.000,00 € (Δημόσια Δαπάνη: 785.448,76 €, Ιδιωτική Συμμετοχή: 102.551,24 €)

PoweR-LIBS

project code: T2EDK-02717

Project Title: Remote and real-time evaluation of the functionality of polymeric insulators for outdoor high-voltage installations (Project code: T2EDK-02717)

National Scope Action: ‘RESEARCH-CREATE-INNOVATE-INNOVATE CYCLE 2’.

Operational Programme: Competitiveness, Entrepreneurship, and Innovation (EPANEK)

Starting Date: 29/7/2021

Project Duration: 30 Months

Summary: The PoweR-LIBS project aims to develop an innovative diagnostic procedure for rapid, remote, and real-time assessment of the functional condition of synthetic insulators in outdoor high-voltage power transmission lines. The procedure is based on the technique of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) which allows the physicochemical characterisation of the surface of synthetic insulators and correlation with their functional state. In the context of the proposed research, the construction of an integrated system is planned that will implement, based on advanced remote sensing technology, the application of the LIBS technique in the field (Remote-LIBS or R-LIBS) for the characterisation of synthetic insulators without the need to remove them from the transmission lines. At the same time, appropriate computational tools, based on the use of advanced machine learning algorithms and neural networks, will be developed for the processing and evaluation of LIBS spectral data in order to achieve reliable categorisation of insulators with respect to their physical, functional characteristics. The diagnostic process involves the use of an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) to visually inspect the insulators to identify more accurately, on the surface of each insulator, the appropriate analysis area with the R-LIBS system.

Consortium: RAYMETRICS S.A., IHDL-FORTH, Lamda, DEDDIE, ELMEPA-HMMY, P. Patras

Total Project Budget: 888.000,00 € (Public Expenditure: 785.448,76 €, Private Participation: 102.551,24 €)

AgroRay

Kωδικος εργου: ΚΜΡ6-0078047

 

Δράση: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος πρόγνωσης καιρού και εξειδικευμένων δεικτών για τη γεωργία (Κωδικός έργου: ΚΜΡ6-0078047)

Δράση: «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «6 – Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Ημερομηνία Έναρξης: 8/10/2021

Διάρκεια Έργου: 24 Μήνες

Συνοπτική Περιγραφή: Το προτεινόμενο έργο θα αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης των αγροτών για την τοπική πρόγνωση καιρού υψηλής χωρικής ανάλυσης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εκάστοτε καλλιέργειας και στα ιδιαίτερα κλιματικά και τοπογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής ενδιαφέροντος για αύξηση της παραγωγής και μείωση του κόστους και των απωλειών.

Κοινοπραξία: RAYMETRICS S.A., ΑΠΘ

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 400.000,00 € (Δημόσια Δαπάνη: 345.000,00 €, Ιδιωτική Συμμετοχή:55.000,00€)

AgroRay

project code: KMP6-0078047

Project Title: Development of an integrated weather forecasting system and specialized indicators for agriculture (Project code: KMP6-0078047)

Action: “Innovation Investment Projects”

Operational Programme: “6 – Central Macedonia 2014-2020”

Start date: 8/10/2021

Project Duration: 24 Months

Summary: The proposed project will develop an integrated information system for farmers on the local weather forecast of high spatial resolution, adapted to the needs of each crop and the specific climatic and topographical characteristics of the area of interest to increase production and reduce costs and losses.

Consortium: RAYMETRICS S.A., AUTH

Total Project Budget: 400.000,00 € (Public Cost: 345.000,00 €, Private Contribution: 55.000,00 €)

PM EYE

Kωδικος εργου: ΑΤΤΡ4-0350626

 

Δράση: Χαρτογράφηση της ποιότητας του αέρα στην Περιφέρεια Αττικής με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών laser για την αποκλιμάκωση του μοντέλου CAMS του προγράμματος Copernicus (Κωδικός έργου: ΑΤΤΡ4-0350626)

Δράση: «ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Αττική 2014-2020»

Ημερομηνία Έναρξης: 4/8/2022

Διάρκεια Έργου: 17 Μήνες

Συνοπτική Περιγραφή: Το προτεινόμενο έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και πρόγνωσης της σωματιδιακής ρύπανσης για την Περιφέρεια Αττικής με έμφαση στην πόλη των Αθηνών και θα υλοποιηθεί μέσα από την σύμπραξη της εταιρείας Ρεϊμέτριξ η οποία είναι παγκόσμιος ηγέτης στα συστήματα τηλεπισκόπισης και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με την μακρόχρονη τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε επιστήμες του διαστήματος και της τηλεπισκόπηση.

Κοινοπραξία: RAYMETRICS S.A., EAA

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 400.000,00 € (Δημόσια Δαπάνη: 348.000,00 €, Ιδιωτική Συμμετοχή:52.000,00€)

PM EYE

project code: ATTR4-0350626

Project Title: Mapping of air quality in the Attica Region using innovative laser technologies for the deconvolution of the CAMS model of the Copernicus project (Project code: ATTR4-0350626)

Action: “RESEARCH AND INNOVATION PARTNERSHIPS IN THE REGION OF ATTICA”.
Operational Programme: “Attica 2014-2020”

Start Date: 4/8/2022

Project Duration: 17 Months

Summary: The proposed project concerns the development of an integrated monitoring and forecasting system of particulate pollution for the Region of Attica with emphasis on the city of Athens and will be implemented through the partnership between Raymetrics, a global leader in remote sensing systems, and the National Observatory of Athens with its long-standing expertise and specialization in space sciences and remote sensing.

Consortium: RAYMETRICS S.A., EAA

Total Project Budget: 400.000,00 € (Public Expenditure: 348.000,00 €, Private Participation: 52.000,00€)